Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spkonin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego spkonin.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.05.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.02.2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.01.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, • przełączniki zmiany kontrastu, • na stronie zastosowano technologie “skip navigation” – szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Jaruga, adres poczty elektronicznej adamjaruga@interia.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub materiału itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie, ul. Kielecka 37 42-240 Rudniki

Do budynku prowadzą następujące wejścia:

1 wejście  (od strony parkingu) – do którego prowadzi jeden stopień; do tego wejścia nie ma podjazdu dla wózków;

2 wejście główne (od strony ul. Szkolnej) – do którego prowadzą schody;

Przy wejściu 1 do budynku znajduje się stanowisko woźnych szkolnych, które kontrolują kto wchodzi do szkoły, jest tez dzwonek .

Budynek jest parterowy, nie ma w nim progów i przeszkód dla wózków. W budynku są toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się szkolny parking, na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Skip to content